Stany graniczne w podlożu

Określenie stanów granicznych w półprzestrzeni gruntowej, przy dowolnym obciążeniu, wymaga stosowania metod numerycznych. Przytoczone ważne przypadki obciążenia mają rozwiązania w formie zamkniętej. Należy przy tym podkreślić następujące okoliczności: a) stan graniczny powstaje zwykle przy większych obciażeniach innych niż stan krytyczny (qkr (1gr), b) jeżeli cukr < q < qgr, to w podłożu występują mieszane stany sprężysto-plastyczne, mało dotychczas analizowane, c) wyznaczenie stanów granicznych wymaga skomplikowanych i pracochłonnych obliczeń, d) sposób działania obciążeń (sztywne fundamenty, siły tarcia pomiędzy gruntem i podstawą fundamentu) jest często nie znany i nie można go uwzględnić W obliczeniach. W praktyce stosuje się przybliżone metody obliczeniowe, w których wykorzystuje się podstawowe zasady teorii granicznych stanów naprężeń. O wyborze właściwej metody decyduje zakres jej stosowania sprawdzony w praktyce. Stany graniczne w zboczach i skarpach. W przypadku obciążenia ciągłego na poziomie skarpy granicznej, obciążenie graniczne w punkcie O wyznacza się wg wzoru qo C Ctg. Z tego wzoru przy otrzymamy gran—2ctg z czego wynika, że w gruncie spoistym skarpa graniczna 0 naziomie nie obciążonym może być w punkcie O pionowa na wysokości qo gran. Należy tu zaznaczyć, że wg Felleniusa i innych autorów wysokość He (przy dopuszczeniu stanu granicznego w skarpie pionowej ponad punktem 0) wynosi znacznie więcej, co zdaniem Sokołowskiego jest niesłuszne. Bezwymiarowe współczynniki q W przypadku skarpy płaskiej o kącie nachylenia rozkład obciążeń granicznych na naziomie poziomym można wyznaczyć wg wzoru qgran c+c ctgc, gdzie q — współczynnik bezwymiarowy zależny od kąta tarcia wewnętrznego kąta i odległości od krawędzi skarpy. [więcej w: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290