Dokładność nomogramu

Dokładność nomogramu zależy od liczby jego pól i od skali. Sporządzenie nomogramu o określonej dokładności polega na odpowiednim doborze wielkości odcinka Zn, liczby promieni i liczby kół. Sposób postępowania jest następujący: a) dobiera się liczbę promieni n i liczbę okręgów m— 1, tak aby = nm, b) z punktu 0 kreśli się n promieni dzielących kąt pełny na równe części, c) kreśli się odcinek zn ustalający skalę nomogramu, d) kreśli się m —1 okręgów o wspólnym środku O i o promieniach. Odkształcenia i osiadanie podłoża gruntowego. Przemieszczenia pionowe i osiadanie w półprzestrzeni gruntowej Na podstawie teorii sprężystości otrzymuje sie następujące wzory do określenia składowych u, v, w (odpowiednio w kierunkach osi x, y. z) przemieszczenia punktu M przy obciążeniu siłą skupioną Q w punkcie 0. Najcześciej stosowany w praktyce wzór do określenia u, można otrzymać przez zsumowanie odkształceń pionowych wszystkich elementarnych prostopadłościanów znajdujących się poniżej punktu M. Wobec istnienia osiowej symetrii, przemieszczenie pionowe można wyrazić przez dwie niezależne współrzędne r i z.  Wielkości można traktować jako rzędne linii wpływowych przemieszczeń w w punkcie M na głębokości z poniżej punktu M. Rzędne linii wpływowej różnych odległościach od punktu M można obliczać według trzeciego ze wzorów posługując się w celu wyznaczenia wartości współczynników Az i Bz wykresami lub pierwszymi dwoma wzorami. [przypisy: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290