Metoda korelacji wykreślnej

Metoda korelacji wykreślnej jest dostatecznie dokładna dla praktyki ; w przypadkach wątpliwych można zastosować metody korelacji obliczeniowej, ale i w tym przypadku zaleca się na wstępie wyznaczyć średnie w każdej klasie, a dopiero po tym wyznaczyć obliczeniowo związki korelacyjne. Umożliwia to skrócenie obliczeń, a przede wszystkim jest to bardziej uzasadnione w sensie fizykalnym, gdyż pozwala uniknąć wpływu przypadkowego nagromadzenia wyników w kilku klasach, co może zaważyć na wynikach obliczeń korelacji, zmieniając współczynniki regresji w niewłaściwy sposób. We wszystkich rozwiązaniach zagadnień geotechnicznych stosuje się współczynniki pewności, których wartości ustalono empirycznie. Można przyjąć za zasadę, że w przypadku zastosowania dokładniejszych metod badań i dokładniejszego wyznaczenia miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych cech gruntów można przyjmować niższe wartości współczynników pewności. W takich przypadkach niezbędna jest również dokładna wszechstronna analiza wyników badań podłoża, do czego szczególnie przydatne jest zestawienie wykreślne, gdzie u dołu są podane numery otworów i głębokości pobrania zbadanych próbek gruntu. Ułatwia to zorientowanie w przestrzennym układzie gruntów i przeanalizowanie, czy np. najsłabsze grunty danej warstwy nie zalegają przypadkowo tylko w obrębie podłoża najbardziej obciążonego. Zestawienie wykreślne powinno być podstawowym składnikiem dokumentacji geotechnicznej przy projektowaniu każdej poważniejszej budowli. Przekroje geotechniczne. Ostateczny rezultat badań gruntów stanowią przekroje geotechniczne, które powinny stanowić podstawowy element dokumentacji geotechnicznej wykorzystywany w praktyce projektowej. Sporządza się je na podstawie całokształtu badań. Dopuszczalne obciążenia podłoża. Naprężenia w podłożu gruntowym. Założenia Przy wyznaczaniu naprężeń w podłożu pod wpływem obciążeń zewnętrznych przyjmuje się następujące założenia. Podłoże gruntowe stanowi ośrodek materialny ograniczony od góry płaszczyzną poziomą (płaszczyzna graniczna) i rozciągający sie nieograniczenie w kierunkach poziomych i pionowo w dół (półprzestrzeń gruntowa). Obciążenia działają w poziomie płaszczyzny granicznej. Półprzestrzeń gruntowa jest jednorodna i izotropowa oraz obowiązuje w niej prawo Hookea i zasada superpozycji. Założenie ostatnie pozwala korzystać z metod teorii sprężystości oraz rozpatrywać oddzielnie naprężenia pochodzące od obciążeń zewnętrznych i od ciężaru własnego gruntu. W dalszej treści omawiane są przede wszystkim naprężenia normalne pionowe oz, gdy są one najczęściej wykorzystywane przy obliczaniu osiadania podłoża i fundamentów, [patrz też: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290