Miarodajne wartości

Miarodajne wartości (górną i dolną granicę przedziału ufności) wyznacza sie wg wzoru. Przyjmując poziom ufności kolejno 90, 95, 99 i 99,90 oraz biorąc pod uwagę liczebność zbioru próbek N 45 znajdujemy wartości ta i wyznaczamy wartości. Naturalnie ze względu na bezpieczeństwo budowli powinno się przyjąć bardziej niebezpieczną wartość, a więc w tym przypadku za miarodajną wilgotność należy uznać górną granicę przedziału ufności. Biorąc pod uwagę stosunkowo małą dokładność badań geotechnicznych i dużą naturalną zmienność gruntów, nawet w jednorodnych warstwach, zachodzi potrzeba wykonywania dużej liczby badań, ale jednocześnie jest i możliwość stosowania bardziej uproszczonych metod obliczania miarodajnych wartości parametrów geotechnicznych cech gruntów. Częstokroć przyjmuje się jako gwarantowaną wartość średnią minimalną lub maksymalną wartość wg wzorów, po odrzuceniu 10% nąjwyższych lub najniższych wyników z danego zbioru. W rozpatrywanym przypadku otrzymuje się: vmłn — 31,9 — 38,0, a więc odpowiednie średnie maxymalne i minimalne wynoszą: 3479+31 9 Wśrmin  —23,4, 2 = 36,5 . 2 Można również przyjąć jako wartość miarodajną dolny lub górny kwartyl; z dostateczną dla praktyki dokładnością można je wyznaczyć z rys. 3-25, odrzucając z dolnej i górnej części wykresu po 250/0 punktów; odcięte końce tak skróconej krzywej kumulacyjnej będą kwartylami. Dolnym kwartylem jest wartość 33,60/0, a górnym 36,40/0; jako miarodajną wartość wilgotności należałoby przyjąć górny kwartyl, a więc wm tar 36,40/0. Jak widać z rozpatrywanego przykładu, uzyskane różnymi metodami wartości miarodajnej wilgotności wahają się w bardzo wąskich granicach, przy czym metoda kwartyli dała wartość pośrednią. Biorąc pod uwagę łatwość stosowania metody kwartyli i jej fizykalny sens, zaleca się ją jako najbardziej efektywną. [patrz też: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik