Obliczenia metodą poziomu ufności oraz metodą kwartyli

W przypadkach szczególnie ważnych zaleca się wykonać obliczenia metodą poziomu ufności oraz metodą kwartyli i przyjąć do dalszych rozważań bardziej niebezpieczną wartość; w rozpatrywanym przypadku byłaby nią wartość kwartyla. Opisana metoda wyznaczania miarodajnej wartości rozpatrywanego zbioru może być stosowana przy ustalaniu każdej cechy geotechnicznej pod warunkiem posiadania dostatecznej liczby wyników badań próbek gruntów, pobranych w sposób zapewniający reprezentatywność danego utworu (danej warstwy geotechnicznej). Warunek ten jest możliwy do spełnienia w przypadku badań wilgotności, które są stosunkowo łatwe do wykonania i są wykonywane zazwyczaj w dostatecznie dużej liczbie. W przypadku bardziej pracochłonnych badań (np. ściśliwości lub wytrzymałości na ścinanie) wykonanie dostatecznie dużej liczby badań jest bardzo trudne, a wykonanie nielicznych badań grozi dużą przypadkowością ze względu na brak reprezentatywności zbadanych próbek dla całości warstwy geotechnicznej. W związku z tym autorzy zalecają stosowanie metody korelacji wykreślnej. Istota metody polega na wykreślnym zestawieniu wyników wykonanych badań poszczególnych cech gruntu, odnosząc je do cechy wiodącej. Dla gruntów spoistych zaleca się przyjmować jako cechę wiodącą wilgotność, a dla gruntów sypkich — stopień zagęszczenia. Zestawienie należy zakończyć wykreśleniem krzywych korelacji. Zazwyczaj obserwuje sie nierównomierny rozkład punktów wzdłuż prostej odniesienia (osi odciętych); zaleca się podzielić prostą odniesienia na odcinki o równych długościach tak, aby w obrębie każdego odcinka (klasy) zawarte były co najmniej po dwa punkty; następnie należy wyznaczyć średnie arytmetyczne wyników w każdej klasie oraz, uwzględniając wyznaczone punkty, przeprowadzić krzywe (proste) korelacyjne. Za wartości miarodajne każdej rozpatrywanej cechy należy przyjąć rzędną punktu przecięcia sie odpowiedniej krzywej (prostej) korelacyjnej z pionem, przeprowadzonym przez punkt na osi odciętych, odpowiadający wartości miarodajnej cechy wiodącej. Zalecana metoda ma istotne zalety: a) jest syntezą całości badań gruntu danej warstwy, b) eliminuje pyzypadkowość wyników wykonanych badań, c) daje dobry wgląd w zależności poszczególnych cech od siebie i umożliwia wszechstronną analizę opracowywanego zagadnienia geotechnicznego. [więcej w: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290