Budowa skarp

W przypadku gdy skarpy są zbudowane z kilku warstw gruntów o różnych i c, można dla nich przyjąć wartości średnie ważone: Yhi gdzie hi — miąższość warstw rozpatrywanego zbocza. W gruntach sypkich (c 0) z warunku równowagi w najniebezpieczniejszych płaszczyznach poślizgu, równoległych do skarpy, otrzymuje się (I) W coso tgcb łg W sin — tgp gdzie: W — ciężar bloku gruntu ponad powierzchnią poślizgu, kąt nachylenia powierzchni skarpy, (i) — kąt tarcia wewnętrznego gruntu. W praktyce przyjmuje się Fmin 1,1+1,3. W zależności od wartości obiektu i dokładności badań cech gruntu oraz od wysokości skarpy i rodzaju gruntu. W przypadku obciążenia naziomu skarpy nie może ono przekraczać wartości obciążenia q(x) o rozkładzie trójkątnym wg wzoru : q (a) (X tgp, 14-721 gdzie: A” — ciężar objętościowy gruntu. W przypadku istnienia liniowych obciążeń ciągłych Q na naziomie skarpy, w kierunku równoległym do skarpy, ich wartość nie powinna przekroczyć Qtop, gdzie: Qdop — dopuszczalne obciążenie liniowe w odległości od krawędzi skarpy, q(z) — wartość obciążenia ciągłego wg wzoru. W razie przepływu wody w skarpie oraz nieregularnych sił zewnętrznych należy stosować sprawdzanie warunków równowagi granicznej wydzielonej bryły osuwiskowej. Dopuszczalne obciążenia fundamentów. Graniczne i dopuszczalne obciążenie fundamentu Przy obciążeniu podłoża gruntowego sztywnym fundamentem obserwuje się, że w miare zwiększania obciążenia występują pewne charakterystyczne zjawiska. Gdy obciążenie jest niewielkie (faza I), jego przyrosły wywołują prawie proporcjonalne przyrosty osiadania s fundamentu ż powierzchni terenu obok fundamentu (punkt B) aż do pewnej wartości obciążenia qprop. Podczas dalszego zwiększania obciążenia (faza II) osiadanie fundamentu rośnie coraz szybciej w stosunku do obciążenia, a teren obok fundamentu zaczyna wznosić sie wskutek wypierania podłoża. Przy granicznej wartości obciążenia (faza III), przyrost osiadania tak duży, że czynniki przypadkowe naruszają symetrię układu, fundament przechyla się. [przypisy: castorama zakopiańska, projekty sklepów spożywczych, odległość szamba od granicy działki]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki projekty sklepów spożywczych