Grunty idealnie spoiste

W przypadku gruntu idealnie spoistego Sokołowski wyprowadził wzory w postaci zamkniętej; współrzędne krzywej OM3 wyznacza się wg wzoru. Dla przypadków, gdy obie cechy wytrzymałościowe gruntu spoistego nie są równe zeru, opracowano przez numeryczne całkowanie równań różniczkowych nomogram, na którym współrzędne bezwymiarowe odpowiadają współrzędnym konturu skarpy granicznej.  Mając dane i, c i x oraz wartość x obliczoną wg wzoru, można za pomocą nomogramu wyznaczyć z krzywej o danym (I) wartość z i następnie obliczyć z. Otrzymane współrzędne i z pozwolą wykreślić krzywoliniowy kontur skarpy granicznej poniżej punk— tu O, powyżej którego będzie jeszcze pionowy odcinek 00 o wysokości He wg wzoru. Skarpy graniczne w dolnej części dążą do nachylenia W praktyce skarpy krzywoliniowe stosuje się rzadko; dlatego też opraeowano dla skarp płaskich o naziomie nie obciążonym szereg nomogramów z przybliżonym uwzględnieniem granicznego stanu naprężeń gruntu w zboczu. Zdaniem autorów najbardziej właściwy jest nomogram ZW oparty na przyjęciu uśrednionych nachyleń skarp granicznych. Na nomogramie przedstawiono zależności wskaźników stateczności od kąta. Skarpa graniczna w nachylenia skarpy B i kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Wskaźnik stateczności wyznacza się ze wzoru, gdzie: CF – obliczeniowa spójność gruntu skarpy, spójność określana na podstawie badań laboratoryjnych lub przyjęta z tablic normowych, Fe 1,5 – współczynnik pewności, ciężar objętościowy gruntu, H wysokość skarpy, — obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego, wyznaczony wg wzoru (I)F  — kąt tarcia wewnętrznego wg badań laboratoryjnych lub z tablic, — współczynnik pewności. Mając dane CF, x, i H można obliczyć wskaźnik a z nomogramu dla danej wartości i wyznaczyć nachylenie dopuszczalne skarpy p. [podobne: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290