Wyznaczanie ciezaru objetosciowego mieszanki betonowej metoda radiometryczna

Przy przenikaniu wiązki skupionej promieni gamma każdy kwant promieniowania, który doznał oddziaływania (absorpcji lub rozproszenia), wypada z wiązki pierwotnej i nie dochodzi do detektora. Spadek natężenia promieniowania jest proporcjonalny do grubości warstwy materii, przez którą przechodzi i do natężenia promieniowania przenikającego przez tę warstwę. Współczynnikiem proporcjonalności jest tzw. liniowy współczynnik osłabienia, charakteryzujący procesy oddziaływania promieniowania gamma na materiał. Z analizy powyższego zjawiska wynika, że decydujące znaczenie dla osłabienia promieniowania gamma ma iloczyn ciężaru objętościowego przez grubość absorbentu. Iloczyn ten nazywa się masą powierzchniową i podawany jest w jednostkach Gzem. Przy pomiarach prowadzonych przy użyciu skolimowanej wiązki promieniowania źródło i detektor np. licznik GM umieszczone są po obu stronach mierzonej warstwy mieszanki betonowej D równoległych ścianach i znanej grubości. Skoligowaną wiązkę promieniowania uzyskuje się przez stosowanie kolimatora ołowianego ze szczeliną o średnicy kilku milimetrów i długości 5 do 15 cm. Drugim rozwiązaniem jest stosowanie nieosłoniętego źródła promieniowania oraz detektora, np. licznika scyntylacyjnego. W tym przypadku kolimację promieniowania na drodze elektronicznej umożliwia dyskryminator oraz analizator impulsów. Zakres grubości mierzonych elementów wynosi od ok. 5 do 30 cm. [więcej w: instalacje sanitarne poradnik, cennik wienerberger, wienerberger cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger instalacje sanitarne poradnik wienerberger cennik