Naprężenia pierwotne

Naprężenia spowodowane ciężarem własnym gruntu nazywa się naprężeniami pierwotnymi. W półprzestrzeni gruntowej ciężar własny gruntu powoduje jednowymiarowy stan odkształcenia, gdyż poziome odkształcenia jednostkowe Ex i są równe zeru. Wobec tego naprężenia pierwotne można wyznaczać według wzorów: gdzie: ł — ciężar objętościowy gruntu (z uwzględnieniem działania ewentualnego wyporu wody gruntowej), zagłębienie poniżej .płaszczyzny granicznej , współczynnik rozporu bocznego. W podłożu niejednorodnym przyjmuje się, że grunty o różnych ciężarach objętościowych zalegają warstwami poziomymi i wtedy gdzie: — ciężar objętościowy gruntu w warstwie i, hi — grubość warstwy i, n — liczba warstw zawartych pomiędzy powierzchnią podłoża i głębokością z. Wykres zależności naprężeń pierwotnych od zagłębienia z składa się z odcinków linii prostych z punktami załamania na granicach warstw o różnych ciężarach objętościowych. W obliczeniach odkształceń i stateczności podłoża gruntowego bierze się pod uwagę napręzenia wyrażające wzajemne oddziaływanie na siebie cząstek szkieletu gruntowego. Wobec tego należy uwzględniać działanie wody gruntowej na szkielet gruntowy przez stosowanie odpowiednich ciężarów objętościowych T, a mianowicie: a) w warstwach nie nawodnionych ciężar objętościowy gruntu, b) w warstwach nawodnionych ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu i ciśnienia spływowego wody gruntowej ± lis,z l. Naprężenia w typowych przypadkach obciążeń Przypadek obciążenia silą skupioną Q prostopadłą do płaszczyzny granicznej stanowi punkt wyjściowy przy wszelkich rozważaniach dotyczących naprężeń w podłożu gruntowym. Stosuje się oznaczenia wielkości geometrycznych i naprężeń występujących na ścianach elementarnego prostopadłościanu i przyjmując, że siła skupiona Q jest przyłożona w punkcie O, otrzymuje sie pyzy zastosowaniu teorii sprężystości następujące wzory do określenia naprężeń występujących w punkcie M: [patrz też: jbl studio 290, cennik wienerberger, izolacja podłogi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger izolacja podłogi jbl studio 290