Obliczanie osiadań fundamentów

Wykresy współczynników Nc, ND i NB uzyskane przez Terzaghiego przy następujących założeniach: b) linia BB” jest odcinkiem spirali logarytmicznej, c) linie OB” i AB” są odcinkami prostej. Wykresy współczynników Tc, ND i NB zalecane przez normę PN-74/B-03020. Wzór i wykresy dotyczą ławy fundamentowej (stan dwuwymiarowy). Dla fundamentów o podstawie prostokątnej zaleca się stosować wzór Clyr—cNe+TDDND. Z rozważań Bieriezancewa nad obrotowo-symetrycznym granicznym stanem naprężeń wynika, że dla fundamentów o podstawie kołowej i kwadratowej, gdy w podłożu występują piaski (c 0), można stosować wzór i współczynniki Nit i Nb, które są znacznie większe, niż zaleca Terzaghi dla fundamentu o podstawie kwadratowej . Przy wyznaczaniu obciążeń granicznych można stosować wartości y, (I) i c, przy czym oznaczenia gruntów spoistych są następujące: A — gliny morenowe skonsolidowane, B — gliny morenowe nieskonsolidowane oraz inne gliny skonsolidowane, C — inne gliny nieskonsolidowane, D — iły. Warunek wyrażony wzorem ogranicza obciążenia jednostkowe pod łoża do zakresu proporcjonalności osiadania, dlatego stosowanie modelu półprzestrzeni gruntowej do obliczeń osiadania jest uzasadnione. Występują jednak dodatkowe czynniki, których uwzględnienie wymaga stosowania metod przybliżonych. Czynnikami tymi są: a) niejednorodność podłoża składającego się najczęściej z warstw gruntów o różnej ściśliwości, b) różnorodność zmian obciążeń podłoża przy wznoszeniu budowli, c) nieliniowość wykresu ściśliwości i znaczne odkształcenia trwałe gruntu. Wpływ tych czynników na osiadanie fundamentu jest widoczny z następującej analizy zmian stanu naprężeń w podłożu w okresie wznoszenia budowli. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowli występują w podłożu naprężenia pierwotne. Roboty budowlane powodują zmiany naprężeń w stosunku do stanu pierwotnego, np. przy wykopach naprężenia zmniejszają się, a nasypy i budowle — zwiększają je. [podobne: castorama zakopiańska, projekty sklepów spożywczych, odległość szamba od granicy działki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama zakopiańska odległość szamba od granicy działki projekty sklepów spożywczych