Szczegól polaczenia rygla ze slupem posrednim.

Szczegóły konstrukcji naroża, w którym występuje przeważnie moment ujemnego znaku, tj. rozciągane zbrojenie znajduje się przy zewnętrznych powierzchniach rygla i slup a tworzących naroże. Wypadkowa sił działających w rozciąganej strefie naroża wywołuje duży docisk prętów do betonu, dla zmniejszenia więc naprężeń docisku celowe jest nadanie prętom w narożach kształtu łukowego o promieniu R = 1511. Jest to również korzystne z tego względu, że strefa maksymalnych naprężeń rozciągających leży w pewnym oddaleniu od zewnętrznych powierzchni naroża. Dolne zbrojenie rygla w narożu wpuszczamy w słup co najmniej na długości 15 II, gdyż tylko w tym przypadku można przyjąć, że część wypadkowej naprężeń głównych może być przenoszona przez podłużne pręty rygla. Ściskane pręty słupa (tj. pręty najczęściej od strony wewnętrznej) należy w rygiel wpuszczać możliwie jak najwyżej. Stosowanie w narożu skosów jest bardzo pożądane , ponieważ skosy zwiększają sztywność węzła i wysokość obliczeniową na podporze, co jest szczególnie korzystne, gdyż stosując znaczny promień krzywizny R w zbrojeniu przesuwamy zbrojenie ku wewnętrznej (ściskanej) powierzchni naroża. Szczegół połączenia rygla ze słupem pośrednim. Zarówno w zwykłych konstrukcjach szkieletowych, jak i w konstrukcjach ramowych zbrojenie słupa wpuszcza się możliwie najbardziej w głąb rygla. Przy obliczaniu zbrojenia na podporze przyjmuje się większą z wartości momentów przywęzłowych w ramach przywęzłowe momenty ujemne przeważnie nie są sobie równe), przy czym, jeśli wysokość konstrukcyjną przyjmuje się uwzględniając ukryty skos, konieczne jest obliczenie przekroju zbrojenia zarówno na osi podpory, jak też w jej licu lub na końcu skosu (jeśli stosuje się skosy), gdyż bardzo często wartość momentu zginającego w miarę oddalania się od osi podpory maleje wolniej aniżeli wysokość obliczeniowa wynikająca z uwzględnienia skosu. Przy obliczaniu naprężeń głównych należy przyjmować silę poprzeczną w licu słupa, przy czym w przypadku zastosowania skosów poza słupem należy mieć na uwadze, że maksymalne naprężenia w ryglu występują na końcu skosu. Na odcinku zewnętrznego skosu mo żna uwzględnić jego zmniejszający wpływ na wartość naprężeń głównych, co występuje w tych przypadkach, gdy wraz ze zmniejszeniem się momentu zginającego zmniejsza się również i wysokość rygla; w przypadku gdy to nie zachodzi, obecność skosu zwiększa naprężenia główne (por. tom II Bud. Betonowego). [hasła pokrewne: deskowanie ślizgowe, wienerberger cennik, stropodach niewentylowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deskowanie ślizgowe stropodach niewentylowany wienerberger cennik