Układ zbrojenia

Stosunkowo proste obliczenie płyty fundamentowej o stałej grubości prowadzi w rezultacie do układu zbrojenia przypominającego płytę o żebrach ukrytych w płycie. Obliczenie charakteryzuje duża dowolność w ujmowaniu pracy płyty. Przyjąwszy jednak pewien schemat należy konsekwentnie przeprowadzić obliczenie i wykonać konstrukcję płyty, biorąc pod uwagę, że konstrukcja Żelbetowa będzie w znacznej mierze pracować tak, jak ją się zazbroi. Ogólnie prawidłowość obliczeń można sprawdzić obliczając czy dla każdego przekroju pionowego, przechodzącego przez całą płytę, sumaryczny moment zginający działający na przekrój odpowiada zaprojektowanej ilości zbrojenia w tym przekroju. Fundament płytowy w postaci Odwróconego stropu grzybkowego W przypadku obciążenia płyty fundamentowej układem slupów tworzących siatkę o bokach zbliżonych do kwadratu i przy równych siłach w slupach stosowane jest czasem rozwiązanie konstrukcyjne płyty fundamentowej w postaci odwróconego stropu grzybkowego. Tradycyjne obliczenie takiej konstrukcji polega na przyjęciu równomiernego rozkładu reakcji podloża pod płytą i przeprowadzeniu obliczeń statycznych jedną z metod (np. podaną w normie) opracowanych dla stropów grzybkowych. Obliczenie takie nie uwzględnia jednak miejscowych zmian naprężeń w gruncie związanych z odkształceniami płyty między grzybkami, Prowadzą one do koncentracji tych naprężeń pod grzybkami. W rzeczywistości więc momenty podporowe pod grzybkami są większe, momenty zaś przęsłowe mniejsze od obliczonych przy założeniu równomiernego rozkładu naprężeń w gruncie. Różnica ta dochodzić może do 400/0. Fakt ten należy uwzględnić obliczając płytę grzybkową i przynajmniej przy wymiarowaniu zwiększyć odpowiednio ilość zbrojenia. Płyta żebrowa jako ruszt na podłożu sprężystym W przypadku fundamentu złożonego z płyty fundamentowej, związanej monolitycznie z systemem belek, uwzględnić można wzajemną zależność odkształceń konstrukcji fundamentu i rozkładu reakcji podłoża, wprowadzając schemat obliczeniowy rusztu na podłożu sprężystym. Konstrukcję dzieli się na pasma belkowe o przekroju poprzecznym teowym i pasma płytowe o przekroju poprzecznym prostokątnym, leżące między belkami. Dzieląc płytę na pasma przyjąć można, że szerokość pasma belkowego wynosi b-ł- 7t, gdzie b oznacza szerokość belki, a t — grubość płyty, która wynosi zwykle około 1/20 rozpiętości między belkami. Zależnie od rozstawu belek i od żądanej dokładności obliczeń, płytę zawartą między pasmami belkowymi traktuje się jako jedno pasmo lub dzieli na dwa. Wydzielone w ten sposób pasma traktuje się jako biegnące równoległe do osi pasm belek. W przypadku rusztu symetrycznego z obciążeniem symetrycznym można stosować schemat przegubowy rusztu. Wynikające z obliczeń wartości statyczne odnoszą się oczywiście do przyjętej szerokości pasma. Taki sposób obliczania zalecić można w przypadku, gdy konstrukcja oparta na fundamencie nie ma większej sztywności na przesunięcie pionowe, grunt jest średni lub dobry, a rozstawy belek fundamentu znaczne. Płyta żebrowa w przypadku przyjętego rozkładu reakcji podłoża Zebra zwiększają znacznie sztywność płyty. Dlatego płytę fundamentową żebrową traktować można często jako konstrukcję nieodkształcalną z punktu widzenia naprężeń w gruncie pod płytą, szczególnie w czesto spotykanym tutaj przypadku posadowienia budowli na słabym gruncie. Rozkład naprężeń w gruncie pod płytą żebrową, uważaną za sztywną, jest oczywiście taki sam, jak pod sztywną płytą bez żeber. Poszczególne pola płyty, zawarte między żebrami, oblicza się jako płyty pojedyncze lub krzyżowo zbrojone, obciążone odporem gruntu i przenoszące obciążenie na żebra, Jeśli układ żeber składa się z belek drugorzędnych o mniejszej wysokości i belek głównych o sztywności większej, belki drugorzędne traktować można jako żebra ciągłe podparte na belkach głównych, te ostatnie zaś jako belki statycznie wyznaczalne, obciążone z góry naciskami budowli, a od dołu reakcjami płyt i żeber. Wzdłuż krawędzi płyty fundamentowej należy ukształtować wówczas belki równo— ważące układ sił, podobnie jak w przypadku pasmowego traktowania płyty o stałej grubości. [hasła pokrewne: olimp mp3, obliczanie kwartyli, zbiornik na ścieki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie kwartyli olimp mp3 zbiornik na ścieki